Wypadek w pracy. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Statystyki wypadków w pracy w Polsce są bardzo niepokojące i niestety kolejne lata nie przynoszą w tej kwestii znaczącej poprawy, a pod pewnymi względami możemy mówić nawet o pogorszeniu sytuacji. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku liczba poszkodowanych w wypadkach w pracy wynosiła 88330 osób i była o 0,5% wyższa niż w roku poprzednim.

Szczególnie zatrważający jest fakt, że zwiększyła się liczba wypadków ze skutkiem ciężkim (o 41% w stosunku do 2016) i śmiertelnym (12,6% więcej). Najbardziej wypadkową branżą od wielu lat pozostaje przetwórstwo przemysłowe (29057 osób poszkodowanych), a na kolejnych miejscach znajdują się: handel, naprawa pojazdów, opieka zdrowotna, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo (najwięcej ofiar śmiertelnych, bo aż 58).

Poszkodowanym w wypadkach w pracy przysługuje odszkodowanie ZUS, a jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy (szczególnie w takich okolicznościach jak: niezgodne z przepisami prawa przygotowanie stanowiska pracy, brak odpowiednich szkoleń i badań lekarskich lub niewyposażenie pracownika w odzież ochronną) również z polisy OC pracodawcy. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Każdy wypadek w pracy powinien zostać niezwłocznie zgłoszony pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy jest w takiej sytuacji powołanie zespołu powypadkowego, który ustali przyczyny wypadku, jego okoliczności i sprawcę. Ustalenia muszą zostać zawarte w protokole powypadkowym, z którym poszkodowany powinien się zapoznać; gdy treść dokumentu budzi zastrzeżenia, poszkodowany ma prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń.

Aby otrzymać należne odszkodowanie ZUS, kiedy proces leczenia przez lekarza prowadzącego i rehabilitacja zostaną zakończone, należy udać się do lekarza orzecznika ZUS. Jednorazowe odszkodowanie uzależnione jest od wyrażonego w sposób procentowy stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (o jednorazowe odszkodowanie mogą starać się również najbliżsi osoby, która w wyniku wypadku w pracy straciła życie). Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi lub członkom jego rodziny przysługuje również: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, zwrot kosztów leczenie, renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego pracownika.

Jeśli zastanawiają się Państwo, czy zaistniałe zdarzenie w pracy uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w pracy, lub gdy na jakimkolwiek etapie sprawy napotkają Państwo trudności (np. ZUS odmówi przyznania odszkodowania) – zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią prawną.

Artykuł partnera

Kategorie: Praca,

Komentarze (0)