Faktoring – alternatywna forma finansowania działalności przedsiębiorstw

Firmy czerpią środki na bieżące funkcjonowanie z różnych źródeł: jednym z nich są oczywiście należności handlowe czyli płatności dokonywane przez ich klientów za dostarczone produkty lub usługi. Zdarza się jednak, że czas, który upływa od wystawienia faktury do otrzymania należnej sumy od kontrahenta może być na tyle długi, że zagrozi płynności finansowej przedsiębiorstwa. Takiej niepożądanej sytuacji może zapobiec skorzystanie z usługi faktoringu.

Z faktoringu coraz częściej korzystają przedsiębiorstwa, które sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo realizuje dostawę, a następnie mija określony czas (np. 30dni), po których upływie kontrahent dokonuje zapłaty. Z punktu widzenia przepisów już w tym, ustalonym w umowie okresie, realizowany jest przychód i powstają zobowiązania podatkowe po stronie dostawcy produktów i usług, chociaż formalnie wciąż nie otrzymał on pieniędzy na swoje konto. Firma może też w tym czasie stanąć przed koniecznością uiszczenia płatności swoim partnerom biznesowym (dostawcom, kooperantom). Jeżeli nie jest w stanie zapłacić im z własnych środków, może wystąpić do banku o kredyt obrotowy, co jednak wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów, a tym samym zajmuje cenny czas. Alternatywę stanowi usługa faktoringu. Przykład: https://www.deutschebank.pl/klienci-biznesowi/finansowanie/faktoring/dostepne-uslugi.html.

Jak działa faktoring?

- Podstawę działalności faktoringowej stanowi wykup nieprzeterminowanych i bezspornych wierzytelności firm, należnych im od odbiorców ich towarów lub usług przez instytucję faktora oraz finansowanie bieżącej działalności klientów.

- Najbardziej rozpowszechnione formy faktoringu to faktoring bez regresu oraz z regresem.

W najprostszym ujęciu faktoring polega na nabyciu przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności i zarządzanie nimi. Faktorant (przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe) przekazuje faktorowi faktury oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru, a ten wypłaca mu zaliczkę stanowiącą zwyczajowo 80-90 proc. wartości brutto kwoty na fakturze. Pozostała część kwoty trafia do przedsiębiorstwa, gdy jego kontrahent dokona zapłaty za towary lub usługi. Zawarcie umowy faktoringowej między firmą a instytucją faktoringową oznacza, że kontrahenci ww. faktoranta przekazywać będą należności na konto bankowe faktora (trzeba ich o tej zmianie poinformować). W przypadku braku płatności za nabyte przez faktora wierzytelności ze strony kontrahenta , faktor dochodzi płatności, aż do wystąpienia na drogę sądową. Dwie najbardziej rozpowszechnione formy umów faktoringowych to faktoring niepełny (z regresem) i pełny (bez regresu). W pierwszym przypadku faktor świadczy usługi finansowania, rozliczania i inkasa wierzytelności, ale nie bierze na siebie ryzyka wypłacalności dłużnika. Jeśli opóźnienie w uiszczeniu należności za fakturę przez kontrahenta przekracza termin ustalony z faktorem, faktorant zobowiązany jest zwrócić instytucji faktoringowej zaliczkę wypłaconą na tę fakturę (co może przyjąć różne formy np. potrącenia kwoty z kolejnej zaliczki). W faktoringu pełnym (bez regresu) faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużników, co pozwala na abezpieczenie się przedsiębiorcy przed brakiem wypłacalności kontrahenta. Faktor w obu przypadkach za prowadzenie usługi faktoringu pobiera koszty tj. prowizję, która stanowi procent cedowanej wierzytelności oraz odsetki.

Zalety faktoringu

- Skorzystanie z faktoringu to m.in. przyśpieszenie płatności za faktury, a tym samym możliwość planowania wydatków firmy z większym wyprzedzeniem.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo szybciej otrzymuje środki za wystawione faktury z odroczonym terminem płatności. Tym samym z tych kwot może w terminie zapłacić swoim partnerom biznesowym. Transakcje te realizowane są ze środków pochodzących z zaliczki od faktora. Firma nie musi więc występować o kredyty (których może nie uzyskać, jeżeli jest zdolność kredytowa jest zbyt niska), ani naruszać zgromadzonego kapitału. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, bo pozwala im na zachowanie płynności przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności. Faktoring to elastyczna forma finansowania – firma może z wyprzedzeniem planować wydatki i inwestycje bez obawy, że jej kontrahenci spóźnią się z uiszczeniem faktur, także w okresach, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest słabsza. Usługa ta stanowi też formę dyscyplinowania klientów do regulowania zobowiązań w terminie. Jednocześnie pozwala na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na utrzymywanie dużego działu księgowo-windykacyjnego wewnątrz firmy, odpowiedzialnego za monitorowanie spłat kwot widniejących za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi.  

Kategorie: Biznes,

Komentarze (0)