Co to jest REACH?

REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie EC1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, którego celem jest poprawa konkurencyjności przemysłu chemicznego UE i ochrona środowiska. REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji o właściwościach i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą substancje, w niektórych przypadkach zezwolenie, ograniczenie lub handel niektórymi chemikaliami.

REACH obejmuje wszystkie substancje chemiczne. Nie dotyczy on wyłącznie procesów przemysłowych, ale również tych, które są używane w życiu codziennym, np. środki czyszczące i farby. Rozporządzenie to dotyczy więc wielu firm z Unii Europejskiej.

REACH obowiązuje wszystkie kraje członkowskie bez konieczności wprowadzania przepisów krajowych. Rozporządzenie to zastąpiło wiele istniejących przepisów wspólnotowych, zarówno dyrektyw, jak i rozporządzeń, i weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

Artykuł 33 REACH stanowi, że producenci i importerzy (produktów) muszą informować klientów o obecności (SVHC - Substances Of Very High Concern) substancji przekraczających 0,1% w swoich produktach oraz dostarczyć instrukcje bezpiecznego użytkowania.

Rozporządzenie REACH zawiera:

  • 15 tytułów,
  • 17 załączników,
  • 141 artykułów,

W tym załączników około 400 stron.

Europejskie prawo chemiczne, REACH, ustala normy dotyczące stosowania i użycia chemikaliów i specjalnych środków smarnych. Dotyczy to wielu przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wiele firm popiera REACH i kontynuuje wdrażanie jego postanowień. Przedsiębiorstwa te wierzą w odpowiedzialne zachowanie i starają się, o ile to możliwe technicznie i ekonomicznie, przekraczać te wymagania.

Sprawdź czym jest Kompleksowa Obsługa REACH i dowiedz się więcej na ten temat na stronie http://doradztwochemiczne.pl/a,vffh

Rozporzadzenie REACH

Główne zasady REACH:

  • Brak rejestracji, brak obrotu (Art. 4a),
  • Zasada ostrożności (jeśli mamy wątpliwości co do niebezpieczeństwa substancji chemicznej, zawsze rozważmy, jaki może być najgorszy scenariusz).
  • Zastępowanie substancji niebezpiecznej substancją inną niż niebezpieczna (poddajemy się procedurze autoryzacji lub stosujemy substytut - jeśli już jest).

Poniżej znajduje się lista podstawowych definicji zaczerpniętych z Rozporządzenia 1907/2006.

  • Rozporządzenie CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania jest uzupełnieniem rozporządzenia REACH.
  • Rozporządzenie CLP ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Pozwala ono również na swobodny przepływ substancji, wyrobów i mieszanin.

Przepisy te nakładają odpowiedzialność zarówno na producentów, jak i importerów, aby zrozumieć potencjalne niepożądane reakcje chemikaliów, zarządzać potencjalnymi zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem oraz przekazywać te informacje dotyczące bezpieczeństwa bezpośrednio klientom i konsumentom.

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)