Jakie normy prawa żywnościowego obowiązują w Polsce?

Powszechny dostęp do żywności jest fundamentalnym prawem człowieka. Środki spożywcze są wprowadzane do obrotu każdego dnia, a najważniejszym wymogiem, jaki muszą spełniać podmioty działające na rynku spożywczym, jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów względem kupujących. W związku z tym dla żywności określono wiele norm i regulacji prawnych obligujących producentów do wprowadzania do sprzedaży bezpiecznych dla zdrowia środków spożywczych.

Kodeks Żywnościowy

Wraz ze wzrostem globalnego handlu żywnością, powszechne staje się stosowanie coraz nowszych technologiiprodukcyjnych. Z postępem niejednokrotnie związane jest ryzyko wzrostu zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Systemy kontroli żywności - podobnie jak wspomniane technologie - wykształciły się wiele lat temu.

Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) jest rezultatem prac Komisji Kodeksu Żywnościowego, która została utworzona w ramach Wspólnego Programu dla Norm dotyczących Żywności powołanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1963 r. W wyniku współpracy utworzono zbiór norm żywnościowych, których celem jest bezpieczeństwo konsumenta poprzez zapewnianie mu zdrowego, prawidłowo oznakowanego i wolnego od fałszerstw środka spożywczego.

Prawo żywnościowe w Polsce

Obowiązujące na świecie normy, praktyki, zalecenia i wytyczne wypracowane na forum międzynarodowym nie zastępują regulacji uchwalonych na poziomie Unii Europejskiej. W ustawodawstwie krajowym również możemy odnaleźć akty prawne odnoszące się do żywności.

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej stosuje regulacje prawne ustanowione przez Parlament Europejski i Radę. Dodatkowo w myśl art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, władze kraju chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W przypadku środków spożywczych ochrona polega na wdrażaniu prawa żywnościowego, mającego na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami związanymi z żywnością.

Jednostką, która sprawuje w Polsce nadzór nad jakością artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu, jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jej przedstawiciele czuwają nad jakością handlową w obrocie.. Głównym zadaniem pracowników IJHARS jest kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych, a także kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO).

Znakowanie żywności

Ochrona zdrowia konsumenta jest priorytetem instytucji kontrolujących żywność wprowadzaną do obrotu. Prawo do informacji na temat żywności gwarantuje rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 roku. Zgodnie z jego treścią informacje zawarte na etykiecie środka spożywczego muszą być rzetelne i łatwe do zrozumienia, aby kupujący mogli świadomie podejmować decyzje zakupowe. Wygląd, opis lub grafika nie może sugerować, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Partnerem artykułu jest nowoczesna praktyka prawna FoodMedLaw zajmująca się doradztwem w kwestii prawa żywnościowego.

Artykuł partnera

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)