Jak długo trwa egzekucja należności?

Jedną z najbardziej nurtujących wierzyciela kwestii jest pytanie o czas oczekiwania na spłatę długu przez dłużnika. Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest niestety bardzo trudna, gdyż tempo spłaty należności uzależnione jest od wielu czynników.

Na czas przebiegu pełnego postępowania egzekucyjnego wpływa wiele okoliczności, w tym przede wszystkim sytuacja majątkowa dłużnika – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki. Ważne jest także przestrzeganie wszelkich wymogów formalnych procedury egzekucyjnej, te z kolei nakładają na organ wykonawczy obowiązek przestrzegania upływu konkretnych terminów przed dokonywaniem kolejnych czynności.

Uzyskanie tytułu wykonawczego

Zanim sprawa niespłaconego długu trafia do komornika, podejmowane są próby polubownego rozwiązania sporu. Dopiero w efekcie konsekwentnego lekceważenia propozycji polubownych przez dłużnika, sprawa niespłaconego zobowiązania trafia do sądu. To właśnie sąd wydaje tytuł wykonawczy, będący podstawą do podjęcia działań przez komornika.

Tempo przebiegu postępowania sądowego również zależy od wielu okoliczności, w tym aktualnego obłożenia sądu. Czas uzyskania wyroku wydłuża się też, jeżeli dłużnik aktywnie uczestniczy w postępowaniu, np. przez wnoszenie zarzutów do nakazu zapłaty. Przyjmuje się, że średni czas uzyskania tytułu wykonawczego wynosi do 2 miesięcy.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Rozpoczęcie procedury egzekucyjnej po uzyskaniu tytułu wykonawczego najczęściej wymaga złożenia wniosku przez stronę poszkodowaną. Wyjątek stanowią sprawy o alimenty oraz tytuły wykonawcze obejmujące kary pieniężne, grzywny, opłaty sądowe i koszty postępowania w postępowaniu zabezpieczającym.

Warunek skutecznej egzekucji

Gdy wierzyciel dysponuje już wyrokiem z klauzulą wykonawczą najlepiej jest, by nie zwlekał ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania, ponieważ im szybciej rozpoczną się działania komornika, tym większa szansa, że dłużnik nie zdąży wyzbyć się majątku – co jest praktyką dość powszechną – mówi nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

Czas, w jakim komornikowi uda się ściągnąć należność z dłużnika, nie jest określony ustawą, ponieważ jest to niemożliwe. Z pewnością wpływ na sprawny przebieg postępowania ma również zaangażowanie wierzyciela, który w toku postępowania jest decydentem i właśnie od jego wniosków zależy to, jakie metody zastosuje komornik. Jednak bez względu na prężność działań organu wykonawczego, skuteczność zależy przede wszystkim od możliwości majątkowych dłużnika. Dlatego ostatecznie postępowanie egzekucyjne może zamknąć się w ciągu miesiąca, albo też trwać rok i dłużej.

Materiał partnera zewnętrznego

Kategorie: Prawo i podatki,

Komentarze (0)