Województwo podkarpackie – Regionalny Program Operacyjny

Dokument SZOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) Regionalnego Programu Operacyjnego powstał z wytycznych (30.01.2015r.) Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Poniższy dotyczy województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wytyczne oparto o art.5 ust.1 pkt.11 ustawy z dn. 11.07 2014 r. i dotyczą zasad realizowania programów z zakresu polityki spójności na lata finansowania 2014-2020. Z kolei art.6 ust. 2 tejże ustawy SZOOP ustanawia elementem RPO oraz procedur obowiązujących instytucje biorące udział w jego realizacji.

Za SZOOP odpowiada IZ (Instytuacja Zarządzająca) RPO dla woj. podkarpackiego za lata 2014-2020, czyli Zarząd Województwa Podkarpackiego (ZWP) w obsłudze przez zlokalizowany w Rzeszowie Urząd Marszałkowski. Dodatkowo projekty oraz ich wybór muszą być akceptowane prze Komitet Monitorujący – mowa jest o nim w art.47.

SZOOP uzupełnia zapisy RPO woj. podkarpackiego odnośnie do lat 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), został przyjęty 12.02.2015 r. przez Komisję Wykonawczą nr C(2015)910 i składa się z dwóch części:

– ogólna zawiera zasady interwencji oraz realizacji RPO WP 2014-2020 w formie słownego opisu;

– szczegółowa zawiera osie priorytetowe działań głównych oraz pomniejszych w formie tabel.

Dokument stanowi spis wiedzy odnośne do możliwości oraz realizacji projektów, a zawarte w nim informacje mają wspomagać starających się beneficjentów w przygotowaniach wniosków aplikacyjnych. Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego-rpo-podkarpackie-1-4-1/b_zsvh >>

Opis RPO WP 2014-2020

Zakres RPO WP 2014-2020 zawiera odpowiedzi dla rozwoju regionu, w związku ze strategią obszarów interwencji mających przynieść największe efekty. Sformułowane są w nim ramy dla trzech działań priorytetowych określonych w polityce spójności w dokumencie Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Pierwszym priorytetem jest rozwój inteligentny, polegający na rozwoju gospodarczym opartym na wiedzy i innowacjach.

Drugim jest rozwój zrównoważony sprzyjający środowisku naturalnemu, wspierający gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów.

Planowany efekt realizacji Strategii Europa 2020 to nowoczesna i innowacyjna gospodarka, przyjazna środowisku i ludziom.

Po przeanalizowaniu problemów, potencjałów oraz potrzeb wskazano na następujące wyzwania dla programu w województwie podkarpackim. W obszarach:

a) gospodarka – stawianie na innowacyjność, konkurencyjności oraz przedsiębiorczość;

b) usługi publiczne – upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

c) transport – ułatwienie dostępu do autostrady i dróg ekspresowych oraz zwiększenie wewnątrz regionalnej dostępności do ośrodków życia społeczno-gospodarczego. Chodzi przede wszystkim o regionalne bieguny wzrostu /strefy aktywności gospodarczej zlokalizowane
przy węzłach sieci TEN-T oraz do węzłów przeładunkowych poza siecią TEN-T;

d) edukacja – wyrównywanie szans pod względem edukacyjnym uczniów oraz dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb na regionalnym rynku pracy;

e) czysta energia – poprawienie efektywności pozyskiwania energii elektrycznej ze zwiększeniem udziału alternatywnych źródeł energii;

f) ochrona środowiska oraz zapobieganie zagrożeniom – nacisk na poprawienie stanu środowiska naturalnego ze zwiększaniem różnorodności biologicznej oraz zwiększenie skuteczności w reakcji na klęski żywiołowe;

g) kultura – dbałość o zachowanie dla przyszłych pokoleń zasobów dziedzictwa kulturowego zarówno regionu, jak i kraju;

h) system osadniczy – wzmocnienie pozycji Rzeszowa i pozostałych miejsc biegunowych woj. podkarpackiego dla zdynamizowania procesów rozwojowych;

i) rynek pracy –

  • podniesienie liczby osób gotowych do zatrudnienia i utrzymania się w pracy;
  • podniesienie ilości nowych  firm;
  • trwałość nowych miejsc pracy;
  • podniesienie liczby miejsc w żłobkach oraz promowanie innych form opieki nad dziećmi do lat 3;
  • podniesienie liczby wracających do pracy osób;
  • podnoszenie kompetencji pracowniczych;
  • wydłużenie lat aktywnych zawodowo, programy profilaktyczne dla mieszkańców, zwiększenie ochrony zdrowia związanych z nowotworami i profilaktyką;

j) integracja społeczna –

  • włączanie w nurt życia społecznego i zawodowego rodzin i nadanie nurtowi trwałego procesu. Odchodzenie od uzależnienia pomocą społeczną;
  • poprawienie dostępności do usług społecznych, zdrowotnych, mieszkaniowych, w tym dla osób starszych ze zmniejszeniem obciążenia instytucji pomocy społecznej; 

Cele oraz zakresy wsparcia RPO WP 2014-2020 odzwierciedleniem planów rozwojowych nakreślonych w Umowie Partnerstwa, a podstawą są zapisy Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020. Ich głównym założeniem jest wykorzystanie wszystkich potencjałów dla rozwoju województwa.

Kategorie: Wiadomości,

Komentarze (0)